25 ஆவது ஆண்டில் விளம்பரம் நடத்தும் உலகளாவிய போட்டி