மணிவாசகர் பதிப்பகம் வழங்கும் விருது

 

சிகரம் - இலக்கிய போட்டி - 2015
ஹைக்கூ / கட்டுரை நூல் போட்டி


 

கவிதை உறவு இலக்கியப் பரிசுகள் 2014


 

மின்மினி ஹைக்கூ இதழ் நடத்தும் ஹைக்கூ நூல்களுக்கான பரிசுப் போட்டி